ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណ ឲ្យសារព័ត៌មាន​ក្រុងលង្វែក

0
52

ភ្នំពេញៈ

ក្រសួងព័ត៌មាន បានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឲ្យសារព័ត៌មានក្រុង​លង្វែក ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ត ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ និង ២០២០។

រាល់ការផ្សព្វផ្សាយ របស់អង្គភាពក្រុងលង្វែក គឹគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញ គោរពសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង​របស់ប្រជាពលរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសគោរព​គោលការណ៍​ច្បាប់ របស់រដ្ឋាភិបាល ដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍ នៅក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូល៕

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ

Please enter your comment!
Please enter your name here